Kể tóm tắt Truyện An Dương vương và Mị Châu – Trọng Thuỷ theo nhân vật An Dương Vương


Kể tóm tắt Truyện An Dương vương và Mị Châu – Trọng Thuỷ theo nhân vật An Dương Vương

Gợi ý

Tôi là Thục Phán An Dương Vương vua nước Âu Lạc. Tôi cho xây thành ở đất Việt Thường nhưng hễ đắp tới đâu lại lở tới đấy.

Một hôm có cụ già từ phương Đông tới nói: Sẽ có sứ Thanh Giang đến giúp vua xây thành. Hôm sau tôi mừng rỡ cho người ra đón mới biết sứ Thanh Giang là một con rùa vàng.

Thành xây nửa tháng thì xong, vững chãi và kiên cố. Trước khi về biển, rùa vàng còn tháo vuốt đưa cho tôi làm lẫy nỏ thần chống giặc. Có thành cao, hào sâu lại có nỏ thần, rất nhiều lần tôi đã đánh cho quân của Triệu Đà đại bại.

Đà không dám đối chiến, bèn xin hoà và cho con trai là Trọng Thuỷ sang cầu hôn. Tôi đồng ý gả con gái Mị Châu cho Trọng Thuỷ, lại cho cả Trọng Thuỷ ở lại Loa Thành làm rể. Nhưng không ngờ, có được cơ hội tốt, Trọng Thuỷ đã dụ dỗ Mị Châu cho xem nỏ thần rồi đánh tráo ngay lấy nỏ.

Quân Triệu Đà phá được nỏ thần bèn ồ ạt tất công. Trong khi ấy nghĩ có nỏ Liên Châu tôi vẫn điềm nhiên ngồi đánh cờ, không bố phòng gì cả. Loa Thành bị vỡ, tôi bèn mang theo con gái chạy xuống phía Nam. Thế nhưng cùng lúc ấy Trọng Thuỷ lại theo dấ’u lông ngỗng mà Mị Chầu rắc ở đường đuổi theo. Cùng đường, lại nghe sứ Thanh Giang nhắc nhở Giặc ở ngay sau nhà vua đó, tôi đã tuốt kiếm chém con gái rồi cầm rừng tê bảy tấc rẽ nước đi xuống biển.

>> Xem thêm:  Tình yêu thiên nhiên trong thơ Nguyễn Trãi qua các bài học đã học

Sachtailieu.com

Bài viết liên quan