MS377 – Nghị luận xã hội về câu tục ngữ Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng