MS383 – Phân tích nhân vật Tnú trong Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành