MS429 – Suy nghĩ của em về câu nói Sống chậm, suy nghĩ khác và yêu thương nhiều hơn