MS459 – Chứng minh rằng Không có vinh quang nào mà không trải qua gian khổ đắng cay