MS472 – Phân tích nhân vật ông Hai trong tác phẩm Làng của Kim Lân