MS538 – Giải thích câu tục ngữ: Một mặt người bằng mười mặt của