MS548 – Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh, họ sinh ra để in dấu trên mặt đất, in dấu trong trái tim người khác.