MS552 – Liên hệ tới thực tế dịch nCOV hiện nay để thấy mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên