MS553 – Cảm nhận về tác phẩm Đàn ghi ta của Lorca của Thanh Thảo.