So sánh tài sắc của Thúy Vân và Thúy Kiều được thể hiện trong đoạn thơ “Chị em Thúy Kiều” trích trong “Truyện Kiều”