Soạn bài luyện nói bài văn giải thích một vấn đề


Soạn bài luyện nói bài văn giải thích một vấn đề

Hướng dẫn

I. CHUẨN BỊ Ở NHÀ

Câu hỏi 1: Lập dàn bài cho một trong các đề văn (SGK tr. 98) và chuẩn bị phát biểu miệng.

Gợi ý:

Tham khảo bài làm chi tiết tại đây:Tại sao lại đặt nhan đề cho tác phẩm của mình?

II. THựC HÀNH TRÊN LỚP

-HS chọn một trong các đề đã lập dàn ý đế trình bày trước nhóm, sau đó cử đại diện trình bày trước lớp đế các bạn nghe và nhận xét.

-Thầy, cô giáo lắng nghe và đưa ra nhận xét, đánh giá về bài luyện nói chung cùa cả lớp.

>> Xem thêm:  Bài 26 - Sống chết mặc bay

Bài viết liên quan