Soạn văn lớp 12 tập 1 rút gọn

Tuần 5 – Phong cách ngôn ngữ khoa học
T4, 01 / 2018 12:49 chiều
Tuần 5 – Phong cách ngôn ngữ khoa học Hướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Văn bản khoa học và ngôn ngữ khoa học a) Văn bản khoa học Có[...]
Tuần 3 – Tuyên ngôn Độc lập (tiếp theo)
T4, 01 / 2018 12:48 chiều
Tuần 3 – Tuyên ngôn Độc lập (tiếp theo) Hướng dẫn PHẦN HAI: TÁC PHẨM I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG Tháng 8 năm 1945, Chiến tranh thế giới thứ[...]