Tagged: mà không có phương hướng kiên định thì không có cuộc sống