Tagged: Mỗi con vật khi sinh ra đều là tất cả những gì nó có