Tuần 30: Luyện từ và câu (Câu cảm)


Tuần 30: Luyện từ và câu (Câu cảm)

Hướng dẫn

Câu 1: Chuyển các câu sau thành câu cảm:

a.Con mèo này bắt chuột giỏi

b.Trời rét

c.Bạn Ngân chăm chỉ

d.Bạn Giang học giỏi

Gợi ý: Dựa vào phần ghi nhớ ở bài học và mẫu gợi ý, em chuyển các câu đã cho thành câu cảm như sau:

a.- Con mèo này bắt chuột giỏi quá!

– Chà, con mèo này bắt chuột giỏi thật!

b.- Chà trời rét thật!

-Ôi, trời rét quá!

c.- Bạn Ngân chăm chỉ quá!

-Bạn Ngân chăm chỉ thật!

d.- Chà, bạn Giang học giỏi thật!

Câu 2: Đặt câu cảm cho các tình huống đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 121)

Gợi ý: Em đặt như sau:

a.- Cậu thật là tuyệt!

-Cậu giỏi quá!

-Trời, cậu siêu thật!

b.- Trời, mình không ngờ cậu còn nhớ đến với mình trong ngày hôm nay!

-Trời, quý hóa quá!

-Cậu đếỉi với mình thế này, thật là quý!

Cậu 3: Những câu cảm sau đây bộc lộ cảm xúc gì?

a.Ôi, bạn Nam đến kìa!

b.Ồ, bạn Nam thông minh quá!

c.Trời thật là kinh khủng!

Gợi ý: Những câu trên bộc lộ những cảm xúc!

a.Mừng rỡ, cảm động

b.Thán phục

c.Kinh khiếp, ghê sợ.

>> Xem thêm:  Tả cây phượng

Bài viết liên quan