Tuần 33: Luyện từ và câu (Lạc quan – yêu đời)


Tuần 33: Luyện từ và câu (Lạc quan – yêu đời)

Hướng dẫn

Câu 1: Trong mỗi câu dưới đây, từ lạc quan được dùng với nghĩa nào? (SGK TV4 tập 2 trang 145).

Câu Nghĩa

Câu 2: Xếp các từ có tiếng “lạc” cho trong ngoặc đơn thành 2 nhóm (SGK TV4 tập 2 trang 146).

Gợi ý: Em xếp thành 2 nhóm như sau:

a)Những từ trong đó “lạc” có nghĩa là”vui, mừng” gồm:

-lạc quan; lạc thú

b)Những từ trong đó “lạc” có nghĩa “rớt lại, sai” gồm:

-lạc hậu, lạc điệu, lạc đề.

Câu 3: Xếp các từ có tiếng “quan” cho trong ngoặc đơn thành ba nhóm (SGK TV4 tập 2 trang 146)

Gợi ý:

a)Những từ trong đó “quan” có nghĩa là “quan lại” gồm:

-quan quân

b)Những từ trong đó “quan” có nghĩa là “nhìn, xem” gồm:

-lạc quan

c)Những từ trong đó “quan” có nghĩa là “liên hệ gắn bó” gồm:

-quan hệ, quan tâm

Câu 4: Các câu tục ngữ sau khuyên ta điều gì?

a.Sông có khúc, người có lúc

b.Kiến tha lâu cũng đầy tổ

Gợi ý:

a)Sông có khúc, người có lúc, ý nói: có khi này khi khác. Đừng thấy khổ mà chán nản bi quan, phải tin tưởng lạc quan ở ngày mai. Đó chính là lời khuyên của câu tục ngữ.

b)Kiến tha lâu cũng đầy tổ, ý nói: Trong cuộc sống phải biết chịu khó, chịu khổ, siêng năng, biết tích lũy dần dần rồi đây cuộc sống sẽ ấm no hạnh phúc. Đó chính là lời khuyên của câu tục ngữ.

>> Xem thêm:  Suy nghĩ của em về tình cảm gia đình

Bài viết liên quan