Tập đọc: Báo cáo kết quả tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội”


Tập đọc: Báo cáo kết quả tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội”

Hướng dẫn

1. Theo em, báo cáo trên là của ai? Bạn đó báo cáo với ai?

Trả lời: Theo em, báo cáo đó là của lớp trưởng. Bạn ấy báo cáo với toàn lớp về tình hình và kết quả tháng thi đua "Noi gương chú bộ đội".

2. Bản báo cáo gồm các nội dung nào?

Trả lời: Bản báo cáo gồm các nội dung sau:

Nêu nhận xét về các mặt hoạt động của toàn lớp (mặt học tập, mặt lao động và các công tác khác).

Đề nghị khen thưởng tập thể và cá nhân.

3. Lớp tổ chức báo cáo kết quả thi đua trong tháng để làm gì?

Trả lời: Lớp tổ chức báo cáo để kiểm điểm lại tình hình thi đua trong tháng, để nêu lên kết quả thi đua trong đó có các ưu điểm và các thiếu sót. Cuối cùng tổ chức báo cáo để biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhân có nhiều cố gắng nhất, làm cho cả lớp cùng phấn khởi bước sang các đợt thi đua sau.

Minh Nguyệt

>> Xem thêm:  Bài số 85: Tả một danh lam thắng cảnh của đất nước

Bài viết liên quan