Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 11 Bài 11: Khu vực Đông Nam Á (tiết 4)


Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 11 Bài 11: Khu vực Đông Nam Á (tiết 4)

Bài tập 1. Hoạt động du lịch

Cho bảng số liệu:

Số khách du lịch quốc tế đến và chi tiêu của khách du lịch ở một số khu vực của châu Á năm 2014

Dựa vào bảng số liệu, trả lời các câu hỏi từ 1 đến 6:

Câu 1. Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện số khách du lịch quốc tế đến và chi tiêu của khách du lịch ở một số khu vực của châu Á năm 2014 là

A. Biểu đồ miền.

B. Biểu đồ kết hợp (cột, đường).

C. Biểu đồ cột.

D. Biểu đồ tròn.

Câu 2. Mức chi tiêu bình quân của mỗi lượt du khách quốc tế đến khu vực Đông Á năm 2014 là

A. 1013,3 USD.    B.725,6 USD.

C. 1216,7 USD.    D.1745,9 USD.

Câu 3. Mức chi tiêu bình quân của mỗi lượt du khách quốc tế đến khu vực Đông Nam Á năm 2014 là

A. 1013,3 USD.    B.725,6 USD.

C. 1216,7 USD.    D.v

Câu 4. Mức chi tiêu bình quân của mỗi lượt du khách quốc tế đến khu vực Tây Nam Á năm 2014 là

A. 1013,3 USD.    B.725,6 USD.

C.1216,7 USD.    D.1745,9 USD.

Câu 5. Số khách du lịch và mức chi tiêu của mỗi khách du lịch phản ánh rõ khu vực Đông Nam Á

A. Không có các tài nguyên du lịch nên thu hút được ít khách du lịch.

>> Xem thêm:  Bình luận lời khuyên của Huấn Cao khi cho chữ viên quản ngục: "Ở đây lẫn lộn... cũng đến nhem nhuốc mất cái đời lương thiện đi”(Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân - Văn 11). Từ đó hãy nêu lên ý nghĩa sâu sắc của việc Huấn Cao cho chữ viên quản ngục

B. Có rát nhiều tài nguyên du lịch nhưng không có dịch vụ đi kèm.

C. Chưa quảng bá được tài nguyên du lịch cho du khách biết.

D. Trình độ dịch vụ và sản phẩm du lịch còn thấp.

Câu 6. Nhận xét nào sau đây không đúng về số khách du lịch quốc tế đến và mức chi tiêu của du khách ở một số khu vực châu Á năm 2014?

A. Số lượng khách du lịch quốc tế đến khu vực Đông Nam Á tương đương với khu vực Tây Nam Á.

B. Chi tiêu bình quân của mỗi lượt khách du lịch quốc tế đến Đông Nam Á thấp hơn so với Tây Nam Á và Đông Á.

C. Chi tiêu bình quân của mỗi lượt khách du lịch quốc tế đến Đông Nam Á cao hơn so với khu vực Tây Nam Á.

D. Số khách du lịch quốc tế đến và mức chi tiêu của du khách ở cả hai khu vực Đông Nam Á và Tây Nam Á đều thấp hơn so với khu vực Đông Á.

Bài tập 2. Tình hình xuất, nhập khẩu của Đông Nam Á

Cho biểu đồ:

Dựa vào biểu đồ, trả lời các câu hỏi từ 1 đến 5:

Câu 1. Biểu đồ trên thể hiện nội dùng nào sau đây?

A. Cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu của một số nước trong khu vực Đông Nam Á.

B. Giá trị xuất, nhập khẩu của một số nước trong khu vực Đông Nam Á

>> Xem thêm:  Phân tích bi kịch của Chí Phèo trong truyện ngắn cùng tên của Nam Cao

C. Chuyển dịch cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu của một số nước trong khu vự Đông Nam Á

D. Giá trị xuất, nhập khẩu khu vực Đông Nam Á.

Câu 2. Nước có giá trị xuất khẩu và nhập khẩu lớn nhất khu vực là

A.Xin-ga-po.    B.Thái Lan.

C. In-đô-nê-xi-a.    D.Việt Nam.

Câu 3. Nhận xét nào sau đây đúng về giá trị xuất, nhập khẩu của Xin-ga-po?

A. Giá trị xuất, nhập khẩu đều giảm.

B. Giá trị xuất, nhập khẩu đều tăng.

C. Các năm giá trị xuất khẩu đều lớn hơn nhập khẩu.

D. Các năm giá trị nhập khẩu đều lớn hơn xuất khẩu.

Câu 4. Năm 2014, nước có giá trị xuất khẩu nhỏ hơn nhập khẩu là

A. Xin-ga-po.    B.In-đô-nê-xi-a.

C. Việt Nam.    D.Thái Lan.

Câu 5. Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Xin-ga-po có giá trị nhập khẩu luôn lớn hơn xuất khẩu.

B. Việt Nam có giá trị xuất khẩu nhỏ nhưng lại có tốc độ tăng trưởng cao nhất.

C. Thái Lan có cán cân xuất, nhập khẩu cân bằng.

D. In-đô-nê-xi-a luôn ở trong tình trạng nhập siêu.

Đáp án

Câu 1 2 3 4 5 6        
Đáp án C D B A D C        
Câu 1 2 3 4 5          
Đáp án B A B B B  

Bài viết liên quan