Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn


Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Hướng dẫn

I. CHUẨN BỊ

1. lựa chọn một số vân đề đang được lứa tuổi học đường quan tâm để thực hành phỏng vấn.

– Trang phục của học sinh trong và sinh hoạt.

, tuổi học đường.

– Ước mơ hoài bão của

– Lễ hội

– Thanh niên Việt Nam trong dịp giao lưu với bạn bè quốc tế.

Lựa chọn xong vấn đề, học sinh xác định đối tượng phỏng vấn và trả lời phỏng vấn (có thể là một số học sinh trong lớp; hoặc một đối tượng nào khác.

2. Xây dựng đề cứơng phỏng vấn (đối với người phỏng vấn).

Khi xây dựng đề cương câu hỏi, học sinh lưu ý:

– Cần định hướng cụ thể rõ ràng nội dung phỏng vấn;

– Câu hỏi phải tập hợp được các ý tưởng của những người phỏng vấn về một vấn đề nhâ’t định, đồng thời có những câu hỏi then chốt để phát triển mạch phỏng vấn;

– Cần phán đoán các phương án trả lời của đối tượng để có sự nhạy bén trong việc phản ứng, bổ sung câu hỏi, nhằm thu được thông tin cần thiết.

3. Nếu học sinh là người được mời trả lời phỏng vấn, cần có sự , tìm hiểu vấn đề để có thể tham gia tích cực vào cuộc phỏng vấn.

>> Xem thêm:  Luyện tập thao tác lập luận so sánh

II. THỰC HÀNH TRÊN LỚP

– Cách thức phỏng vấn, chia nhóm thực hành để phỏng vâ’n và trả lời phỏng vấn;

– Khi tiến hành phỏng vấn cần chú ý những yêu cầu đổì với người phỏng vấn và người được phỏng vấn.

– Có sự theo dõi, trao đổi, nhận xét, rút kinh nghiệm cho bản thân.

Mai Thu

Bài viết liên quan