Soạn bài: Luyện tập viết hợp đồng

Soạn bài: Luyện tập viết hợp đồng Hướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Mục đích của hợp đồng là: Ghi lại...

Soạn bài: Ôn tập phần tiếng Việt

Soạn bài: Ôn tập phần tiếng Việt Hướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG Ôn các khái niệm khởi ngữ, thành phần biệt...

Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)

Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) Hướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Từ ngữ địa phương là một phần quan...

Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi

Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi Hướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Những trường hợp cần viết thư (điện) chúc...

Tổng kết phần Văn học (tiếp theo)

Tổng kết phần Văn học (tiếp theo) Hướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Nắm được các bộ phận hình thành nền...

Tổng kết phần Văn học

Tổng kết phần Văn học Hướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Ôn tập, củng cố kiến thức về các thể loại...

Tôi và chúng ta (trích cảnh ba)

Tôi và chúng ta (trích cảnh ba) Hướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Lưu Quang Vũ (1948 - 1988), sinh tại...

Tổng kết phần Văn học nước ngoài

Tổng kết phần Văn học nước ngoài Hướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Nắm được những tác phẩm văn học nước...

Bắc Sơn (trích hồi bốn)

Bắc Sơn (trích hồi bốn) Hướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Nguyễn Huy Tưởng (1912 - 1960) quêởxã Dục Tú, huyện...

Luyện tập viết hợp đồng

Luyện tập viết hợp đồng Hướng dẫn Bài tập 1 Khởi ngữ của câu là "mắt tôi". Viết lại thành câu không có khởi ngữ: Nhìn mắt tôi,...