Trả bài làm văn số 1


Trả bài làm văn số 1

Hướng dẫn

Theo sự hướng dẫn của thầy (cô) giáo bộ môn, xác định lại các yêu cầu đặt ra với bài viết và phương hướng làm bài đối với bài văn đã thực hiện. Nghe theo lời nhận xét các em rút kinh nghiệm đế tự sửa chữa bài viết của mình, những ý hay lời đẹp cách diễn đạt tốt của các bạn đế lần sau làm bài được tốt hơn.

Mai Thu

>> Xem thêm:  Soạn bài hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ tiếp theo

Bài viết liên quan