Bài 28 – Biên bản


Bài 28 – Biên bản

Hướng dẫn

I. ĐẶC ĐIỂM CỦA BIÊN BẢN

Đọc các văn bản đã cho và trả lời câu hỏi.

a) Biên bản ghi lại những sự việc đang hoặc vừa mới xảy ra. Ớ đây, biên bản 1 ghi lại diễn biến cuộc họp sinh hoạt chi đội tuần 6, biên bản 2 ghi lại buổi công an trả phương tiện giao thông cho chủ sở hữu.

b) Biên bản cần bảo đảm tính chính xác, trung thực, đầy đủ về nội dung, ngấn gọn, rõ ràng về hình thức.

c) Văn bản 1 là biên bản hội nghị. Văn bản 2 là biên bản sự vụ. Học sinh tự kể tên một số loại biên bản mà các em thường gặp trong thực tế.

II. CÁCH VIẾT BIÊN BẢN

1. Phần đầu của biên bản gồm quốc hiệu, tiêu ngữ, tên cơ quan quản lí, tên biên bản, địa điểm, thời gian xảy ra sự việc, thành phần tham dự và chức trách từng người.

Tên biên bản được viết chữ to và ở chính giữa trang giấy.

2. + Phần chính của biên bản hội nghị gồm các mục ghi lại diễn biến của hội nghị.

+ Biên bản sự vụ ghi rõ sự việc xảy ra thế nào? Hai bên xử lí với sự việc đó ra sao?…

+ Các mục này được ghi ngắn gọn, rõ ý, đơn nghĩa, không làm cho người đọc hiểu thành các loại nghĩa khác.

3. Phần kết thúc văn bản cần có chữ kí của các thành viên… và mục ghi chú ghi cả văn bản kèm theo.

4. Lời văn biên bản cần ngắn gọn, rõ ràng, chính xác, đơn nghĩa.

Ghi nhớ: • Biên bản là loại văn bản ghi chép một cách trung thực, chính xác, đầy đủ một sự việc dang xảy ra hoặc vừa mới xảy ra. Người ghi biển bản chịu trách nhiệm về tính xác thực, của biên bản.

Tùy theo nội dung của từng sự việc mà có nhiều loại biên bản khác nhau: biên bản hội nghị, biên bản sự vụ…

Biên bản gồm có các mục sau:

Phần mở đầu (phần thủ tục): Quốc hiệu và tiêu ngữ (đối với biên bản sự vụ, hành chính), tên biên bản, địa điểm, thời gian, thành phần tham dự và chức trách của họ.

Phần nội dung: Diễn biến và kết quả của sự việc.

Phần kết thúc: Thời gian kết thúc, chữ kí và họ tên của các thành viên có trách nhiệm chính, những văn bản hoặc hiện vật kèm theo (nếu có)

Lời văn của biên bản cần ngắn gọn, chính xác.

III. LUYỆN TẬP

1. Những tình huống cần viết biên bản.

a) Diễn biến và kết quả của Đại hội Chi đội (hoặc Chi đoàn).

c) Một vụ tai nạn giao thông.

d) Nghiệm thu phòng thí nghiệm.

2. Học sinh tự làm.

Mai Thu

Bài viết liên quan