Xã em và Công ty Thiên Nông thống nhất đặt đại lí tiêu thụ sản phẩm phân bón, thuốc trừ sâu


Xã em và Công ty Thiên Nông thống nhất đặt đại lí tiêu thụ sản phẩm phân bón, thuốc trừ sâu

Hướng dẫn

Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

* * * * * *

HỢP ĐỒNG ĐẶT LÀM ĐẠI LÍ TIÊU THỤ SẢN PHẨM

– Căn cứ vào Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày… tháng… năm… của Thú tướng Chính phủ, các văn bản hướng dẫn thi hành của các cấp các ngành.

– Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày 22 tháng 03 năm 2009

Tại Cầu Lự II, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai Chúng tôi gồm:

Bên A:

Nhân, dân xã… huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

Địa chỉ: xã… huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

Điện thoại:…

Đại diện là ông (bà): Nguyễn Hà Thu

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

Bên B:

Công ty TNHH Thiên Nông

Địa chỉ: đường… thành phố Lào Cai

Điện thoại:…

Đại diện là ông (bà): Phạm Minh Tâm

Chức vụ: Trưởng phòng Kinh doanh

Hai bên thoả thuận kí kết Hợp đồng đặt đại lí tiêu thụ sản phẩm phân bón, thuốc trừ sâu với nội dung và các điều khoản sau:

Điều 1. Nội dung giao dịch: đặt đại lí tiêu thụ sản phàm phân bón, thuốc trừ sâu (cụ thể chủng loại sản phẩm được ghi rõ trong bảng sản phẩm của công ti).

Điều 2. Trách nhiệm và nghĩa vụ bên A

– Mở đại lí tiêu thụ sản phẩm phân bón, thuốc trừ sâu như trên cho bên B;

– Nhận hàng, kiếm tra số lượng, chủng loại, chát lượng và bốc xếp hàng hoá từ phương tiện chuyên chở vào cửa hàng đại lí.

– Thanh toán đầy đủ và đúng thời gian cho bên B.

– Bán đúng giá đã quy định.

Điều 3. Trách nhiệm và nghĩa vụ của bên B.

– Đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời, đúng chủng lạo, chất lượng hàng hoá cho bên A;

– Vận chuyến hàng hoá an toàn đến giao tại cửa hàng đại lí cho bên A.

Điều 4. Phương thức thanh toán

– Bên A được hưởng chiết khấu 30% tồng giá trị hàng hoá bán được.

– Hằng tháng từ ngày 25 đến ngày 30, hai bên thanh toán với nhau một lần và thống nhất kế hoạch tháng tới.

– Để hàng hoá hư hỏng, mất mát, bên A phải chịu trách nhiệm bồi thường cho bên B.

Điểu 5. Hiệu lực của hợp đồng.

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày 22 tháng 03 năm 2009 đến hết ngày 22 tháng 09 năm 2009. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có điểm nào chưa phù hợp thi hai bên sẽ bàn bạc đi đến thống nhất cách giải quyết.

Hợp đồng này được thành lập thành 05 bản có giá trị như nhau, bên A giữ 02 bán, bên B giữ 03 bản.

Đại diện bên A Đại diện bên B

>> Xem thêm:  Mỗi con vật khi sinh ra đều là tất cả những gì nó có. Chỉ có con người là ngay từ thuở lọt lònng thì chẳng là gì cả. Nó làm thế nào thì nó sẽ trở thành như thế ấy, và nó phải làm bằng tự do của chính nó. Tôi chỉ có thể trở thành kẻ do chính tôi làm ra

p. Chủ tịch xã Trưởng phòng Kinh doanh

Thu Tâm

Nguyễn Hà Thu Phạm Minh Tâm

(kí tên đóng dấu) (kí tên đóng dấu)

Thu Trang

Bài viết liên quan