Bài 29 – Hợp đồng


Bài 29 – Hợp đồng

Hướng dẫn

I. ĐẶC ĐIỂM CỦA HỢP ĐỒNG

Đọc văn bản đã cho và trả lời câu hỏi.

a) Cần phải có hợp đồng vì phải có cơ sở để các bên tham gia kí kết ràng buộc lẫn nhau, có trách nhiệm thực hiện các điều khoản đã ghi nhằm đảm bảo cho công việc thu được kết quả, tránh thiệt hại cho các bên tham gia.

b) Hợp đồng ghi lại sự thỏa thuận giữa hai bên về việc thiết lập thay đổi hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ đốì với một công việc liên quan.

c) Là cơ sở pháp lí, hợp đồng cần phải tuân theo các điều khoản của pháp luật, phù hợp với truyền thống, đồng thời hợp đồng phải cụ thể, chính xác. Muốn vậy nội dung, chất lượng, số’ lượng công việc, thời gian tiến hành, trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi các bên tham gia kí kết hợp đồng cần được ghi chính xác. Các từ ngữ trong hợp đồng cần đơn giản, tránh dùng các từ ngữ chung chung, không dứt khoát như có thể, có khả năng, nói chung, về cơ bản, phần lớn, văn vân hoặc dấu chấm. lửng… Câu văn trong hợp đồng cũng phải ngắn gọn, dễ hiểu và đơn nghĩa.

Các bên tham gia hợp đồng phải biểu hiện sự nhất trí chấp thuận với nội dung hợp đồng qua họ tên, chữ kí của những đại diện có đủ tư cách pháp lí.

>> Xem thêm:  Chứng minh rằng nhân dân Việt Nam từ xưa đến nay luôn luôn sống theo đạo lí Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

d) Một số hợp đồng mà em biết: hợp đồng lao động, hợp đồng kinh tế, hợp đồng cung ứng vật tư, hợp đồng mua bán sản phẩm, hợp đồng đào tạo cán bộ…

II. CÁCH LÀM HỢP ĐỒNG

Đọc Hợp đồng mua bán sách giáo khoa và trả lời câu hỏi.

1. Mở đầu hợp đồng gồm các mục:

+ Quốc hiệu, tiêu ngữ.

+ Tên hợp đồng (đặt giữa trang).

+ Các căn cứ để kí hợp đồng.

2. Phần nội dung hợp đồng gồm những điều kiện quy định trách nhiệm hai bên, chất lượng, mẫu mã sản phẩm, hiệu lực của hợp đồng.

3. Phần kết thúc hợp đồng gồm có chữ kí của đại diện hai bên kí hợp đồng.

4. Lời văn ghi hợp đồng phải chính xác, chặt chẽ.

Ghi nhở: • Hợp đồng là loại văn bản có tínli chất pháp lí ghi lại nội dung thỏa thuận về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của hai bên tham gia nhằm đảm bảo thực hiện đúng thỏa thuận đã cam kết.

Hợp đồng gồm các mục sau:

+ Phần mở đầu: có quốc hiệu, tiêu ngữ, địa điểm, thời gian, họ tên, chức vụ, địa chỉ của các bên kí hợp đồng.

+ Phần nội dung: ghi nội dung của hợp đồng theo từng điều khoản đã thống nhất giữa hai bên.

+ Phần kết thúc: họ tên chức vụ, chữ kí của đại diện các bên tham gia kí kết và xác nhận bằng dấu của cơ quan hai bên (nếu có).

Lời văn của hợp đồng phải chính xác, chặt chẽ.

III. LUYỆN TẬP

Các trường hợp sau đây cần viết hợp đồng:

>> Xem thêm:  Bài 24 - Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

+ Gia đình em và cửa hàng vật liệu xây dựng thông nhất với nhau về một hợp đồng mua bán.

+ Xã em và công ti Thiên Nông thống nhất đặt đại lí tiêu thụ sản phẩm phân bón, thuốc trừ sâu.

+ Hai bên thỏa thuận với nhau về việc thuê nhà.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ

Hôm nay, ngày… tháng… năm…

Tại địa điểm:………………………………..

Bên chủ nhà

Ông (bà):…………………………………….

Địa chỉ thường trú:………………………..

Bên thuê nhà

Ông (bà):…………………………………….

Địa chỉ thường trú:………………………..

Chứng minh nhân dân số………………. cấp ngày…………. tại…………

Hai bên thỏa thuận lập hợp đồng cho thuê nhà với nội dung cụ thể sau đây:

Điều 1

Ông (bà)….. cho ông (bà)……. thuê một ngôi nhà ở số……. đường……

Thời gian cho thuê: 180 ngày (từ ngày………… tháng…….. năm…….. đến hết ngày…… tháng……… năm…… )

Giá thuê: 10.000đ (Mười nghìn đồng) / 1 ngày đêm

Điều 2

Ông (bà)……………… có trách nhiệm giữ gìn và bảo quản nhà ở, nếu tự ý đập phá, sửa chữa hoặc làm hư hỏng thì người thuê nhà phải bồi thường thiệt hại, nếu trả chậm thì phải chịu tiền thuê gấp đôi, bên chủ nhà muốn thay đổi hợp đồng phải báo trước 15 ngày.

Hợp đồng này làm thành hai bản, có giá trị như nhau, bên chủ sở hữu giữ một bản, bên thuê giữ một bản.

Bên thuê nhà Bên chủ nhà

(Họ tên và chữ kí) (Họ tên và chữ kí)

Mai Thu

Bài viết liên quan